Dataset: YSU-F
Taxa: Inocybaceae
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

Page 3, records 201-291 of 291

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
Tubaria conspersa (Pers.) Fayod
08311Filippova, Nina   2018-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08326Filippova, Nina; Tomkovich, Konstantin   2018-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08376Filippova, Nina   2018-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 2, Shapsha village, 61.08553 69.47594

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08377Filippova, Nina   2018-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 2, Shapsha village, 61.08553 69.47594

YSU:F
Crepidotus (Fr.) Staude
08444Filippova, Nina   2018-08-21
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Okrug Derevni Kazanka, Mikrorayon Pribrezhnyy, 56.30375 84.98186

YSU:F
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
08486Filippova, Nina   2018-08-22
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, 'Samus''ka river terrace', 56.74916 84.83341

YSU:F
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
08523Filippova, Nina   2018-08-23
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Talovskie Chashi Nature Reserve, 56.29733 85.42166

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08525Filippova, Nina   2018-08-23
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Talovskie Chashi Nature Reserve, 56.29733 85.42166

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08532Filippova, Nina   2018-08-23
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Talovskie Chashi Nature Reserve, 56.29733 85.42166

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08616Filippova, Nina   2018-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08617Filippova, Nina   2018-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08618Filippova, Nina   2018-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
Crepidotus (Fr.) Staude
08658Schigel, Dmitri   2018-09-16
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity loc 1, 53.04724 106.72884

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08678Filippova, Nina   2018-09-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
08680Filippova, Nina   2018-09-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
08802Filippova, Nina   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36565 76.08886

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
08809Tsygankov, A   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36565 76.08886

YSU:F
08824Filippova, Nina   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36565 76.08886

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
08835Filippova, Nina   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36475 76.09618

YSU:F
Inocybe lanuginosa (Bull.) P. Kumm.
08856Filippova, Nina   2019-07-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.07013 69.46293

YSU:F
08899Filippova, Nina   2019-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
08973Filippova, Nina   2019-08-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
08974Filippova, Nina   2019-08-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc.
08976Filippova, Nina   2019-08-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09014Filippova, Nina   2019-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 9, Shapsha village, 61.05791 69.43936

YSU:F
09053Filippova, Nina   2019-08-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Inocybe leucoblema K├╝hner
09059Filippova, Nina; Tavshanzhi, Elena; Korikova, Nadezhda; Skuchas, Yulia; Moseevskiy, Aleksey   2019-08-11
Dolina Semi Ruchyev, Khanty-Mansiysk, 60.99782 69.03486

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
09083Filippova, Nina   2019-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
09095Filippova, Nina   2019-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09098Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
09114Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude
09177Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Inocybe lanuginosa (Bull.) P. Kumm.
09210Filippova, Nina   2019-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 3, Shapsha village, 61.062729 69.47803

YSU:F
09211Filippova, Nina   2019-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 3, Shapsha village, 61.062729 69.47803

YSU:F
09241Filippova, Nina   2019-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 4, Shapsha village, 61.0796 69.45287

YSU:F
09262Filippova, Nina   2019-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
09263Filippova, Nina   2019-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
09264Filippova, Nina   2019-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc.
09265Filippova, Nina   2019-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
09266Filippova, Nina   2019-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
09267Filippova, Nina   2019-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09310Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
09312Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Tubaria conspersa (Pers.) Fayod
09318Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09606Filippova, Nina   2020-05-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.04155 69.3119

YSU:F
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
09610Filippova, Nina   2020-05-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0359 69.3286

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09653Filippova, Nina   2020-06-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08496 69.45783

YSU:F
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
09661Filippova, Nina   2020-06-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08163 69.45311

YSU:F
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude
09662Filippova, Nina   2020-06-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08174 69.45329

YSU:F
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc.
09793Filippova, Nina   2020-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.07888 69.45352

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09794Filippova, Nina   2020-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08546 69.45902

YSU:F
09795Filippova, Nina   2020-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08544 69.47528

YSU:F
09803Filippova, Nina   2020-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08493 69.47271

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
09836Filippova, Nina   2020-07-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98728 69.06264

YSU:F
09842Filippova, Nina   2020-07-05
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98772 69.06323

YSU:F
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.
09875Filippova, Nina   2020-07-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08116 69.45433

YSU:F
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
09876Filippova, Nina   2020-07-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08134 69.45211

YSU:F
09882Filippova, Nina   2020-07-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08309 69.45649

YSU:F
09891Filippova, Nina   2020-07-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05936 69.40267

YSU:F
09893Filippova, Nina   2020-07-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05861 69.4058

YSU:F
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
09928Filippova, Nina   2020-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08886 69.46927

YSU:F
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc.
09942Filippova, Nina   2020-07-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05522 69.42977

YSU:F
09959Filippova, Nina   2020-07-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08822 69.4721

YSU:F
Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst.
09960Filippova, Nina   2020-07-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08782 69.46558

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09961Filippova, Nina   2020-07-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08817 69.47173

YSU:F
09985Filippova, Nina   2020-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08103 69.45433

YSU:F
09986Filippova, Nina   2020-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08094 69.45153

YSU:F
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
09987Filippova, Nina   2020-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08427 69.45744

YSU:F
10039Filippova, Nina   2020-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0629 69.47214

YSU:F
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
10066Filippova, Nina   2020-07-25
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08778 69.46739

YSU:F
10074Filippova, Nina   2020-07-25
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08778 69.46739

YSU:F
10075Filippova, Nina   2020-07-25
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08778 69.46739

YSU:F
10087Filippova, Nina   2020-07-27
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.07906 69.45245

YSU:F
10104Filippova, Nina   2020-07-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.06679 69.47119

YSU:F
10148Filippova, Nina   2020-08-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08575 69.4443

YSU:F
Crepidotus cristatus Senn-Irlet & Immerzeel
10183Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0708 69.45897

YSU:F
Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer
10187Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.07541 69.46975

YSU:F
10198Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08436 69.4561

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10199Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08415 69.45065

YSU:F
10200Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.075 69.47151

YSU:F
10201Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08537 69.4497

YSU:F
Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst.
10227Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.07181 69.46765

YSU:F
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
10250Filippova, Nina   2020-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98574 69.00023

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10263Filippova, Nina   2020-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98661 69.00202

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10264Filippova, Nina   2020-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98645 69.00167

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10267Filippova, Nina   2020-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.97709 69.03486

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10293Filippova, Nina   2020-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.02751 69.1434

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10294Filippova, Nina   2020-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.02751 69.1434

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10295Filippova, Nina   2020-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.02751 69.1434

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10296Filippova, Nina   2020-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.02751 69.1434

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10297Filippova, Nina   2020-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.02314 69.13639

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10314Filippova, Nina   2020-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.06668 69.46816

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10315Filippova, Nina   2020-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05497 69.42969

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10350Filippova, Nina   2020-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05497 69.42976

YSU:F
10396Filippova, Nina   2020-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.07888 69.45355

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10405Filippova, Nina   2020-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08222 69.45375

YSU:F
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude
10406Filippova, Nina   2020-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08228 69.45394

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10415Filippova, Nina   2020-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.95689 68.53816

YSU:F
Inocybe (Fr.) Fr.
10416Filippova, Nina   2020-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.95541 68.66063


Page 3, records 201-291 of 291


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.