Dataset: YSU-F
Taxa: Strophariaceae
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

Page 2, records 101-200 of 769

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
03776Filippova, Nina   2012-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.064432 69.460545

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03789Filippova, Nina   2012-08-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05733 69.462476

YSU:F
Galerina paludosa (Fr.) Kühner
03790Filippova, Nina   2012-08-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05733 69.462476

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03791Filippova, Nina   2012-08-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05733 69.462476

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03792Filippova, Nina   2012-08-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05733 69.462476

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
03793Filippova, Nina   2012-08-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05733 69.462476

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03810Filippova, Nina   2012-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.057787 69.463205

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03811Filippova, Nina   2012-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.057787 69.463205

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03812Filippova, Nina   2012-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.057787 69.463205

YSU:F
Hebeloma (Fr.) P. Kumm.
03815Filippova, Nina   2012-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.057787 69.463205

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
03824Filippova, Nina   2012-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.057787 69.463205

YSU:F
03825Filippova, Nina   2012-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063934 69.454837

YSU:F
Galerina leptocystis V.L. Wells & Kempton
03826Filippova, Nina   2012-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063934 69.454837

YSU:F
03827Filippova, Nina   2012-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063934 69.454837

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
03828Filippova, Nina   2012-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063934 69.454837

YSU:F
Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange
03829Filippova, Nina   2012-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063934 69.454837

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03843Filippova, Nina   2012-08-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059158 69.459

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03844Filippova, Nina   2012-08-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059158 69.459

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03845Filippova, Nina   2012-08-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059158 69.459

YSU:F
03847Filippova, Nina   2012-08-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059158 69.459

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
03858Filippova, Nina   2012-08-25
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059012 69.466767

YSU:F
03896Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03897Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03898Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03899Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03900Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03901Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Galerina tibiicystis (G.F. Atk.) Kühner
03902Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
03903Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
03908Filippova, Nina   2012-08-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.052761 69.45591

YSU:F
Hypholoma eximium (C. Laest.) Rald
03909Filippova, Nina   2012-08-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.052761 69.45591

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03910Filippova, Nina   2012-08-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.052761 69.45591

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
03922Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Galerina Earle
03924Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03925Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03926Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
03927Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
03933Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03934Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
03935Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
03939Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
03941Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
03943Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
03945Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
03946Filippova, Nina   2012-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
03955Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.889934 68.700686

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
03959Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
03960Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
03972Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.
03975Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
03997Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
03999Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
04000Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
04001Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
04003Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Galerina leptocystis V.L. Wells & Kempton
04007Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange
04011Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
04041Filippova, Nina   2012-09-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.066591 69.457326

YSU:F
Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer
04064Filippova, Nina   2012-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.888786 68.686395

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
04065Filippova, Nina   2012-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.888786 68.686395

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
04074Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
04075Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
04078Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
04081Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
04082Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
04084Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
04108Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.900413 68.691845

YSU:F
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
04112Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.900413 68.691845

YSU:F
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.
04113Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.894026 68.692575

YSU:F
04114Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.899495 68.677554

YSU:F
04116Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.900413 68.691845

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
04117Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.900413 68.691845

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
04118Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.900413 68.691845

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
04119Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.900413 68.691845

YSU:F
Galerina cerina A.H. Sm. & Singer
04379Filippova, Nina   2013-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Galerina tibiicystis (G.F. Atk.) Kühner
04380Filippova, Nina   2013-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Galerina allospora A.H. Sm. & Singer
04385Filippova, Nina   2013-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
04386Filippova, Nina   2013-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04390Filippova, Nina   2013-08-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner
04394Filippova, Nina   2013-08-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
04399Filippova, Nina   2013-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04406Filippova, Nina   2013-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer
04419Filippova, Nina   2013-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Hypholoma eximium (C. Laest.) Rald
04421Filippova, Nina   2013-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Hypholoma udum (Pers.) Quél.
04432Filippova, Nina   2013-09-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04499Filippova, Nina   2014-08-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89 68.67

YSU:F
Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner
04500Filippova, Nina   2014-08-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89 68.67

YSU:F
Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer
04502Filippova, Nina   2014-08-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89 68.67

YSU:F
Hebeloma (Fr.) P. Kumm.
04539Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88935 68.70264

YSU:F
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.
04578Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89051 68.70288

YSU:F
Pholiota lubrica (Pers.) Singer
04579Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89051 68.70288

YSU:F
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
04583Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89051 68.70288

YSU:F
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.
04589Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577


Page 2, records 101-200 of 769


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.