Dataset: YSU-F
Taxa: Hyaloscyphaceae
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

1
Page 1, records 1-94 of 94

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
Psilachnum cassandrae (Kanouse) Shoemaker, Egger & Kokko
00062Filippova, Nina   2008-06-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.09 69.47

YSU:F
Psilachnum cassandrae (Kanouse) Shoemaker, Egger & Kokko
00345Filippova, Nina   2009-06-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Berezovskiy Rayon, Vogulka zakaznik, 63.93 64.55

YSU:F
Cistella Quél.
03501Filippova, Nina   2012-05-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.087689 69.480543

YSU:F
Lachnum Retz.
03520Filippova, Nina   2012-06-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08449 69.454506

YSU:F
Albotricha acutipila (P. Karst.) Raitv.
03524Filippova, Nina   2012-06-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.084528 69.454711

YSU:F
Psilachnum inquilinum (P. Karst.) Dennis
03532Filippova, Nina   2012-06-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.087128 69.466676

YSU:F
Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis
03538Filippova, Nina   2012-06-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.070617 69.468112

YSU:F
Brunnipila palearum (Desm.) Baral
03542Filippova, Nina   2012-06-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.088469 69.472836

YSU:F
03552Filippova, Nina   2012-06-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.088374 69.47286

YSU:F
Lachnum tenuissimum (Kuntze) Korf & W.Y. Zhuang
03553Filippova, Nina   2012-06-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.088343 69.472746

YSU:F
03567Filippova, Nina   2012-06-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.086653 69.468285

YSU:F
Lachnum Retz.
03594Filippova, Nina   2012-06-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.087242 69.460824

YSU:F
03595Filippova, Nina   2012-06-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.087307 69.460892

YSU:F
Lachnum Retz.
03597Filippova, Nina   2012-06-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.087411 69.461289

YSU:F
Phialina lachnobrachya (Desm.) Raitv.
03600Filippova, Nina   2012-06-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.084359 69.460638

YSU:F
03601Filippova, Nina   2012-06-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.054422 69.456725

YSU:F
Hyaloscypha leuconica (Cooke ex Stev.) Nannf.
03609Filippova, Nina   2012-06-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.083581 69.459893

YSU:F
Capitotricha bicolor (Bull.) Baral
03614Filippova, Nina   2012-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.090508 69.480271

YSU:F
03615Filippova, Nina   2012-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.090509 69.480275

YSU:F
Lachnum Retz.
03617Filippova, Nina   2012-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.090476 69.480275

YSU:F
03636Filippova, Nina   2012-06-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.080599 69.482747

YSU:F
03650Filippova, Nina   2012-08-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.065408 69.455652

YSU:F
03666Filippova, Nina   2012-08-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.065408 69.455652

YSU:F
Fuscolachnum J.H. Haines
03670Filippova, Nina   2012-08-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.065408 69.455652

YSU:F
03678Filippova, Nina   2012-08-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.065408 69.455652

YSU:F
03689Filippova, Nina   2012-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063892 69.455695

YSU:F
03691Filippova, Nina   2012-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.063892 69.455695

YSU:F
03767Filippova, Nina   2012-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059199 69.460502

YSU:F
Lachnum schoenoplecti Raitv. & P. Blank
03806Filippova, Nina   2012-08-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05733 69.462476

YSU:F
Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen
03877Filippova, Nina   2012-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.060051 69.459472

YSU:F
03894Filippova, Nina   2012-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.060051 69.459472

YSU:F
03907Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
03920Filippova, Nina   2012-08-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.052761 69.45591

YSU:F
04033Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.054422 69.456725

YSU:F
04101Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893086 68.677082

YSU:F
04127Filippova, Nina   2012-09-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058846 69.467926

YSU:F
04167Filippova, Nina   2013-06-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893442 68.6831

YSU:F
04184Filippova, Nina   2013-06-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.893442 68.6831

YSU:F
04193Filippova, Nina   2013-06-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891793 68.683733

YSU:F
04203Filippova, Nina   2013-06-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89194 68.681221

YSU:F
04210Filippova, Nina   2013-06-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89152 68.688063

YSU:F
04222Filippova, Nina   2013-06-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89152 68.688063

YSU:F
04223Filippova, Nina   2013-06-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89152 68.688063

YSU:F
Lachnum Retz.
04227Filippova, Nina   2013-06-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89161 68.686399

YSU:F
Brunnipila dumorum (Roberge ex Desm.) Baral, Helleman & Hairaud
04233Filippova, Nina   2013-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89152 68.688063

YSU:F
04240Filippova, Nina   2013-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89152 68.688063

YSU:F
04245Filippova, Nina   2013-07-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Hyaloscypha fuscostipitata (Graddon) Baral & Huhtinen
04253Filippova, Nina   2013-07-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04256Filippova, Nina   2013-07-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04258Filippova, Nina   2013-07-05
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04265Filippova, Nina   2013-07-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04266Filippova, Nina   2013-07-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04268Filippova, Nina   2013-07-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04269Filippova, Nina   2013-07-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04270Filippova, Nina   2013-07-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04275Filippova, Nina   2013-07-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04276Filippova, Nina   2013-07-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04277Filippova, Nina   2013-07-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Hyaloscypha fuscostipitata (Graddon) Baral & Huhtinen
04295Filippova, Nina   2013-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04304Filippova, Nina   2013-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04307Filippova, Nina   2013-07-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Fuscolachnum J.H. Haines
04308Filippova, Nina   2013-07-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrcek
04312Filippova, Nina   2013-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04316Filippova, Nina   2013-07-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04325Filippova, Nina   2013-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04329Filippova, Nina   2013-07-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04332Filippova, Nina   2013-07-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04350Filippova, Nina   2013-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04354Filippova, Nina   2013-08-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
04360Filippova, Nina   2013-08-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Mollisina rubi (Rehm) Höhn.
04367Filippova, Nina   2013-08-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrcek
04372Filippova, Nina   2013-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Cistella rubi Raitv. & Järv
04452Filippova, Nina   2014-06-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
04454Filippova, Nina   2014-06-05
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
04475Filippova, Nina   2014-06-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
Calycellina populina (Fuckel) Höhn.
04476Filippova, Nina   2014-06-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
04478Filippova, Nina   2014-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
Lachnum Retz.
04482Filippova, Nina   2014-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
Lachnum Retz.
04483Filippova, Nina   2014-06-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891753 68.683239

YSU:F
04514Filippova, Nina   2014-09-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89194 68.67965

YSU:F
Fuscolachnum J.H. Haines
04515Filippova, Nina   2014-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89194 68.67965

YSU:F
04721Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
Hyphodiscus Kirschst.
06581Filippova, Nina   2016-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station, 60.891954 68.687647

YSU:F
08571Filippova, Nina   2018-08-25
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Arkashevo village vicinities, 56.41557 85.26584

YSU:F
08798Filippova, Nina   2019-02-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36559 76.09136

YSU:F
09689Filippova, Nina   2020-06-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.89188 68.68196

YSU:F
09694Filippova, Nina   2020-06-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.89189 68.68204

YSU:F
09695Filippova, Nina   2020-06-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.89189 68.68204

YSU:F
09697Filippova, Nina   2020-06-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.89188 68.68182

YSU:F
09805Filippova, Nina   2020-07-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.8919 68.68203

YSU:F
Trichobelonium kneiffii (Wallr.) J. Schröt.
09807Filippova, Nina   2020-07-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.89191 68.68218

YSU:F
Fuscolachnum J.H. Haines
09814Filippova, Nina   2020-07-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.89223 68.6828


1
Page 1, records 1-94 of 94


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.