A.L. de Jaczewski [1-350]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 976069
s.n.
Cryptomyces pteridis (Rebent.) Rehm

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 395463
Woronichin; Komarov s.n. 04 August 1899
Gloeosporium pteridis (Kalchbr.) Bubák & Kabát
USSR, Vyborg Prov. S., Leistila, near Lake Gladyshevskoye (Vammel to jarvi

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 641155
Woronin M.; Komarov s.n. 04 August 1899
Cryptomycina pteridis (Rebent.) Höhn.
USSR, Leistila, Lake Gladyshevskoye (Vammel-jarvi)