K. Vanky [1-250]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1038029
s.n.
Ustilago intermedia J. Schröt.
Germany