Svrček, Fungi Sel. Exs.
M. Svrček [1-100]

Cornell University Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Svrcek,F.Sel.0008
L. Holm s.n.
Nodulosphaeria robusta (Strasser) L. Holm