Svrček, Fungi Sel. Exs.
M. Svrček [1-100]

Cornell University Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Svrcek,F.Sel.0053
s.n.
Scytinostroma odoratum (Fr.) Donk