H. Sydow and P. Sydow [1-3000]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Syd.,Myc.germ.2876
s.n.
Ustilago salveii Liro
Germany

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0085912
s.n.
Ustilago salveii Liro

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1028399
s.n.
Ustilago salveii Berk. & Broome
Germany

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC567792
E. Fahrendorff #s.n. 28 July 1935
Ustilago striiformis Johnston{?}
Germany, Brandenburg, Seddin, Kreis Zauch-Belzig

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 166126
Fahrendorff E. s.n. 28 July 1935
Ustilago salveii Berk. & Broome
East Germany, Brandenburg, Seddin, Zauch-Belzig Kreis