K. Vanky [1-250]

Cornell University Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Vanky,Ust.0411
s.n.
Ustilago schweinfurthiana Thüm.

Cornell University Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Vanky.411
s.n.
Sporisorium schweinfurthianum (Thüm.) Karatygin

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP68944
T. Vanky; K. Vanky s.n. 17 May 1982
Sporisorium schweinfurthianum (Thüm.) Karatygin
Israel, Samaria, pr. urbem Netanya

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 870796
Vanky, T.; Vanky, K. s.n. 17 May 1982
Sporisorium schweinfurthianum (Thüm.) Vánky
Israel, Samaria, pr. urbem Netanya