K. Vanky [1-250]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 870392
Vanky, K. s.n. 20 June 1962
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Romania, Transsilvania, pr. urbem "Odorhei"

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP51942
Vanky, K. s.n. 20 June 1962
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Romania, Transsilvania, pr. urbem "Odorhei"

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP66380
Vanky, K. s.n. 20 June 1962
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Romania, Transsilvania, pr. urbem "Odorhei"