K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP68936
F. K. Meyer s.n. 22 May 1982
Schizonella melanogramma (DC.) J. Schröt.
Germany, Turingia, 8km NW oppid. Rudolstadt, pr. pag. Heilsberg

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 870788
Meyer, F. K. s.n. 22 May 1982
Schizonella melanogramma (DC.) J. Schröt.
Germany, Thuringia, 8 km NW oppid. Rudolstadt, pr. pag. Heilsberg