K. Vanky [1-250]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 870931
Imre, K.; Vanev, S.; Vanky, K. s.n. 08 July 1983
Ustilago reticulata Liro
Bulgaria, prov. Khaskovo, pr. pag. Filevo

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP69079
K. Imre; S. Vanev & K. Vanky s.n. 08 July 1983
Ustilago reticulata Liro
Bulgaria, prov. Khaskovo, pr. pag. Filevo