K. Vanky [1-250]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1038067
V.I Uljanishchev #2959 21 May 1986
Ustilago aschersoniana A.A. Fisch. Waldh.
Azerbaijan, USSR, Azerbajdzhan, 40 km NW. Baku, pr. Ppag. Mardakian

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP69165
V.I Uljanishchev; E. Tagi-zade & K. Vanky s.n. 21 May 1986
Urocystis aschersoniana
Azerbaijan, USSR, Azerbajdzhan, 40 km NW. Baku, pr. Ppag. Mardakian