K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP70606
N.D. Sharma; R.S. Singh, R.P. Mishra, M.B. Nagar, C. Menge & K. Vanky s.n. 10 October 1992
Sporisorium tripogonis Gandhe, N.D. Sharma & Vánky
India, Madhya Pradesh, 25 km ENE Jabalpur

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1113466
Sharma N. D.; Singh R. S.; Mishra R. P.; Nagar M. B.; Menge C.; Vanky K. s.n. 10 October 1992
Sporisorium tripogonis Gandhe, N.D. Sharma & Vánky
India, Madhya Pradesh alt. ca. 500 meters, 23d15'n,80d11'e, 25 km. E. N. E. of Jabalpur