K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP70627
K. Vanky s.n. 14 September 1987
Ustilago intermedia J. Schröt.
Germany, Bayern, Allgaeuer Alpen, Mt. Jochschrofen, pr. pag. Oberjoch

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1113490
Vanky K. #3165 14 September 1987
Ustilago intermedia J. Schröt.
Germany, Bayern, Allgaeuer Alpen, Mt. Jochschrofen, Pr. Pag. Oberjoch 47d32'n,10d24'e