K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP70688
T. Vanky; K. Vanky s.n. 18 September 1992
Ustilago syntherismae (Schwein.) Peck
India, Uttar Pradesh, Garhwal Himalaya Mts., 7 km W. Uttarkashi

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 845350
Vanky, T.; Vanky, K. s.n. 18 September 1992
Ustilago syntherismae (Schwein.) Peck
India, Uttar Pradesh, Garhwal Himalaya Mountains, 7 km W. Uttarkashi