K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP72022
K. Vanky s.n. 21 March 1975
Sporisorium flagellatum (Syd., P. Syd. & E.J. Butler) Vánky
Sri Lanka, Peradeniya, Botanic Garden Kandy

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 880034
Vanky, K. #1383 21 March 1975
Sporisorium flagellatum (Syd., P. Syd. & E.J. Butler) Vánky
Sri Lanka, Peradeniya Botanic Garden Kandy