F.W. Patterson, W.W. Diehl, and E.K. Cash [1-947]

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0050262
E. Bartholomew #s.n. 04 October 1906
Sclerospora graminicola (Saccardo) J. Schröter
United States, Kansas, Stockton;