P. Sydow [1-500]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1032802
s.n.
Ustilago goeppertiana J. Schröt.
Germany

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00087402
G. v. Lagerheim s.n. 00 July 1897
Ustilago goeppertiana J. Schröt.
Sweden, Suecia: Svansjon in Herjedalia

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0085470
G. v. Lagerheim #s.n. 00 July 1897
Ustilago goeppertiana J. Schröt.
Sweden, Svansjön in Herjedalia

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 160505
Lagerheim G. V. s.n. 00 July 1897
Ustilago goeppertiana J. Schröt.
Sweden, Svansjoen, Herjedalia

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 160506
Lagerheim G. von s.n. 00 July 1897
Ustilago goeppertiana J. Schröt.
Sweden, Svansjoen in Haerjedalen