Plants of Florida
Editor(s): G.V. Nash
Range: 1-2600