Dataset: YSU-F
Taxa: Conocybe
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

1
Page 1, records 1-54 of 54

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
02586Bulyonkova, Tatiana   2010-09-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
02612Bulyonkova, Tatiana   2011-06-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn.
02741Bulyonkova, Tatiana   2010-09-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
03397Filippova, Nina   2011-06-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88 68.7

YSU:F
Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod
03573Filippova, Nina   2012-06-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.942645 68.710024

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
04560Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88935 68.70264

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
04705Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88911 68.69915

YSU:F
Conocybe aurea (Jul. Schäff.) Hongo
05042Filippova, Nina   2015-06-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05453 69.4158

YSU:F
Conocybe parvula Døssing & Watling
05201Filippova, Nina   2015-07-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05458 69.41725

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
05209Filippova, Nina   2015-07-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05458 69.41725

YSU:F
Conocybe parvula Døssing & Watling
05412Filippova, Nina   2015-07-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05719 69.4071

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
05498Filippova, Nina   2015-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
Conocybe Fayod
05502Filippova, Nina   2015-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
Conocybe merdaria Arnolds & Hauskn.
05609Filippova, Nina   2015-07-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05458 69.41725

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
06105Filippova, Nina   2015-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05744 69.41725

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
06106Filippova, Nina   2015-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05744 69.41725

YSU:F
Conocybe apala (Fr.) Arnolds
06567Filippova, Nina   2015-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.42858

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
06759Filippova, Nina   2016-07-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
06762Filippova, Nina   2016-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
06796Filippova, Nina   2016-07-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
06813Filippova, Nina   2016-07-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Conocybe Fayod
06833Filippova, Nina   2016-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 6, Shapsha village, 61.06636 69.47094

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
06867Filippova, Nina   2016-07-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe Fayod
07069Filippova, Nina   2016-08-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Conocybe microspora (Velen.) Dennis
07190Filippova, Nina   2016-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
07300Filippova, Nina   2016-09-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Conocybe Fayod
07310Filippova, Nina   2016-09-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
07331Filippova, Nina   2016-09-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe microspora (Velen.) Dennis
07353Filippova, Nina   2016-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 2, Shapsha village, 61.08553 69.47594

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
07422Filippova, Nina   2016-09-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
07537Filippova, Nina   2016-09-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Conocybe Fayod
07606Filippova, Nina   2016-09-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
07613Filippova, Nina   2016-09-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 10, Shapsha village, 61.05746 69.44044

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
07823Filippova, Nina   2017-07-05
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 4, Shapsha village, 61.0796 69.45287

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
07927Filippova, Nina   2017-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Kühner & Romagn.
08075Filippova, Nina   2018-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
08280Filippova, Nina   2018-08-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn.
08337Filippova, Nina   2018-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 61.087379 69.459552

YSU:F
Conocybe pubescens (Gillet) Kühner
08343Filippova, Nina   2018-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 61.087379 69.459552

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
08425Filippova, Nina   2018-08-31
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svrcek
08438Filippova, Nina   2018-08-21
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Okrug Derevni Kazanka, Mikrorayon Pribrezhnyy, 56.30375 84.98186

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
08991Filippova, Nina   2019-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
Conocybe mexicana (Murrill) Watling
08995Filippova, Nina   2019-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
09155Filippova, Nina   2019-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 6, Shapsha village, 61.05371 69.42799

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
09286Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe mesospora Kühner ex Watling
09287Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe apala (Fr.) Arnolds
09292Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 8, Shapsha village, 61.05523 69.41694

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
09880Filippova, Nina   2020-07-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08369 69.458

YSU:F
Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner
09941Filippova, Nina   2020-07-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05674 69.42748

YSU:F
Conocybe semiglobata Kühner & Watling
10209Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0717 69.46403

YSU:F
Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Kühner & Romagn.
10210Filippova, Nina   2020-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08436 69.45058

YSU:F
Conocybe rugosa (Peck) Watling
10277Filippova, Nina   2020-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98603 69.00063

YSU:F
Conocybe Fayod
10399Filippova, Nina   2020-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08237 69.45381

YSU:F
Conocybe Fayod
10400Filippova, Nina   2020-08-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.082 69.45351


1
Page 1, records 1-54 of 54


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.