Dataset: YSU-F
Taxa: Laccaria
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

1
Page 1, records 1-53 of 53

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
02641Bulyonkova, Tatiana   2010-09-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
02835Bulyonkova, Tatiana   2010-09-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Laccaria Berk. & Broome
03382Filippova, Nina   2011-06-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.91849 68.71987

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
03757Filippova, Nina   2012-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.059199 69.460502

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
03870Filippova, Nina   2012-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.060051 69.459472

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
03904Filippova, Nina   2012-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.053093 69.448142

YSU:F
Laccaria Berk. & Broome
03998Filippova, Nina   2012-09-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.058036 69.452348

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
04085Filippova, Nina   2012-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89175 68.691888

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
04109Filippova, Nina   2012-09-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.894026 68.692575

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
04431Filippova, Nina   2013-09-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
04623Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
04758Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05075Filippova, Nina   2015-06-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05082Filippova, Nina   2015-06-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05109Filippova, Nina   2015-06-24
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05124Filippova, Nina   2015-06-25
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05142Filippova, Nina   2015-07-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05149Filippova, Nina   2015-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
05241Filippova, Nina   2015-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05242Filippova, Nina   2015-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
05294Filippova, Nina   2015-07-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05364Filippova, Nina   2015-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.46662

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05398Filippova, Nina   2015-07-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05719 69.4071

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05399Filippova, Nina   2015-07-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05719 69.4071

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05436Filippova, Nina   2015-07-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05632Filippova, Nina   2015-07-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05458 69.41725

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
05661Filippova, Nina   2015-07-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05744 69.44041

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
05694Filippova, Nina   2015-08-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
06754Filippova, Nina   2016-07-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
06764Filippova, Nina   2016-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
06815Filippova, Nina   2016-07-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
06957Filippova, Nina   2016-09-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
06958Filippova, Nina   2016-09-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
06971Filippova, Nina   2016-08-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
06992Filippova, Nina   2016-08-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 9, Shapsha village, 61.05791 69.43936

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
07903Filippova, Nina; Fedosova, Anna   2017-08-02
'Moskovskaya Oblast''', Zvenigorodskaya biological station of MSU, 55.70041 36.72367

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
08115Filippova, Nina   2018-07-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
08146Filippova, Nina   2018-07-29
Altayskiy Kray, Sovetskiy Rayon, Potanay oilfield area, 61.188503 65.456627

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
08259Filippova, Nina   2018-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
08264Tomkovich, Konstantin   2018-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
08563Filippova, Nina   2018-08-25
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Arkashevo village vicinities, 56.41557 85.26584

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
08599Filippova, Nina   2018-08-31
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 10, Shapsha village, 61.05746 69.44044

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
08800Filippova, Nina   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36565 76.08886

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
08980Filippova, Nina   2019-08-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 3, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
09055Filippova, Nina; Tavshanzhi, Elena; Korikova, Nadezhda; Skuchas, Yulia; Moseevskiy, Aleksey   2019-08-11
Dolina Semi Ruchyev, Khanty-Mansiysk, 60.99782 69.03486

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
09243Filippova, Nina   2019-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
09340Filippova, Nina   2019-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 9, Shapsha village, 61.05791 69.43936

YSU:F
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton
09773Filippova, Nina   2020-06-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0653 69.47202

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
09824Filippova, Nina   2020-07-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0668 69.46842

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
09855Filippova, Nina   2020-07-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08824 69.46813

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
09970Filippova, Nina   2020-07-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0851 69.47028

YSU:F
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
10280Filippova, Nina   2020-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.98222 69.01538

YSU:F
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
10571Filippova, Nina   2020-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05762 69.43849


1
Page 1, records 1-53 of 53


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.