Dataset: YSU-F
Taxa: Suillaceae
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

1
Page 1, records 1-76 of 76

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
Suillus Gray
04060Filippova, Nina   2012-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.888535 68.689957

YSU:F
Suillus Gray
08566Filippova, Nina   2018-08-24
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Timiryazevskoye village vicinities, 56.4348 84.73287

YSU:F
Suillus Gray
08348Filippova, Nina   2018-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino FS boardwalks, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891781 68.684251

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
04536Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88935 68.70264

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
05480Filippova, Nina   2015-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
05677Filippova, Nina   2015-08-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
06693Filippova, Nina   2016-07-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
07118Filippova, Nina   2016-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
07281Filippova, Nina   2016-09-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
07289Filippova, Nina   2016-09-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
08213Filippova, Nina   2018-08-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
08301Filippova, Nina   2018-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
08370Filippova, Nina   2018-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino FS boardwalks, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891781 68.684251

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
09043Filippova, Nina; Tavshanzhi, Elena; Korikova, Nadezhda; Skuchas, Yulia; Moseevskiy, Aleksey   2019-08-11
Dolina Semi Ruchyev, Khanty-Mansiysk, 60.99782 69.03486

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
09147Filippova, Nina   2019-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 6, Shapsha village, 61.05371 69.42799

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
09169Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
09192Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Suillus acidus (Peck) Singer
10536Filippova, Nina   2020-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.8919 68.68226

YSU:F
Suillus bovinus (L.) Kuntze
02661Bulyonkova, Tatiana   2010-09-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Suillus bovinus (L.) Kuntze
08509Filippova, Nina   2018-08-22
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Orlovka village vicinity, Chernoye lake, 56.87832 84.66577

YSU:F
Suillus bovinus (L.) Kuntze
09912Filippova, Nina   2020-07-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.05193 69.42411

YSU:F
Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers
08645Schigel, Dmitri   2018-09-16
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity, 53.02646 106.84647

YSU:F
Suillus granulatus (L.) Roussel
08806Filippova, Nina   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36565 76.08886

YSU:F
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer
08650Schigel, Dmitri   2018-09-17
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity loc 1, 53.04724 106.72884

YSU:F
Suillus luteus (L.) Roussel
08482Filippova, Nina   2018-08-22
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Orlovka village vicinities, 5 km NNW, 56.8638 84.62225

YSU:F
Suillus luteus (L.) Roussel
08635Filippova, Nina   2018-09-14
'Irkutskaya Oblast''', Irkutskiy Rayon, Baikal lake, Mys Tolstyy, 51.79245 104.611

YSU:F
Suillus luteus (L.) Roussel
08706Filippova, Nina   2018-10-14
Respublika Altay, Shebalinskiy Rayon, Cherga village vicinities, 51.56651 85.54509

YSU:F
Suillus luteus (L.) Roussel
08821Tsygankov, A   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36565 76.08886

YSU:F
Suillus luteus (L.) Roussel
10446Filippova, Nina   2020-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.95261 68.66372

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
02176Bulyonkova, Tatiana   2010-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.899 68.688

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
05238Filippova, Nina   2015-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
05473Filippova, Nina   2015-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
05679Filippova, Nina   2015-08-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
06917Filippova, Nina   2016-09-26
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
09021Filippova, Nina   2019-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 6, Shapsha village, 61.06636 69.47094

YSU:F
Suillus pictus (Peck) Kuntze
09057Filippova, Nina; Tavshanzhi, Elena; Korikova, Nadezhda; Skuchas, Yulia; Moseevskiy, Aleksey   2019-08-11
Dolina Semi Ruchyev, Khanty-Mansiysk, 60.99782 69.03486

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
02709Bulyonkova, Tatiana   2010-09-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
03402Filippova, Nina   2011-06-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 60.91849 68.71987

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
03548Filippova, Nina   2012-06-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.087183 69.473129

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
04795Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.89008 68.69423

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
05167Filippova, Nina   2015-06-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
05254Filippova, Nina   2015-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
06692Filippova, Nina   2016-07-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
08934Filippova, Nina   2019-08-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
09042Filippova, Nina; Tavshanzhi, Elena; Korikova, Nadezhda; Skuchas, Yulia; Moseevskiy, Aleksey   2019-08-11
Dolina Semi Ruchyev, Khanty-Mansiysk, 60.99782 69.03486

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
09759Filippova, Nina   2020-06-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.0536 69.40515

YSU:F
Suillus placidus (Bonord.) Singer
09831Filippova, Nina   2020-07-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08682 69.46751

YSU:F
Suillus punctipes (Peck) Singer
07122Filippova, Nina   2016-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
02751Bulyonkova, Tatiana   2010-09-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
03981Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
04382Filippova, Nina   2013-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
04626Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
05603Filippova, Nina   2015-07-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05458 69.41725

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
05798Filippova, Nina   2015-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.46662

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
06088Filippova, Nina   2015-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05744 69.41725

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
08442Filippova, Nina   2018-08-21
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Okrug Derevni Kazanka, Mikrorayon Pribrezhnyy, 56.30375 84.98186

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
09201Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
09219Filippova, Nina   2019-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 3, Shapsha village, 61.062729 69.47803

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
09832Filippova, Nina   2020-07-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.08724 69.46707

YSU:F
Suillus sibiricus (Singer) Singer
09848Filippova, Nina   2020-07-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.9876 69.06366

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
00954Filippova, Nina   2009-08-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
03978Filippova, Nina   2012-09-02
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892773 68.674893

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
04039Filippova, Nina   2012-09-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Chistoe bog, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.066591 69.457326

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
04061Filippova, Nina   2012-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.888786 68.686395

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
04402Filippova, Nina   2013-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.892632 68.677156

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
04629Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
05678Filippova, Nina   2015-08-03
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
08516Filippova, Nina   2018-08-24
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Timiryazevskoye village vicinities, 56.4348 84.73287

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
08629Filippova, Nina   2018-09-04
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino FS boardwalks, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.891781 68.684251

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
10306Filippova, Nina   2020-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 61.02751 69.1434

YSU:F
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
10533Filippova, Nina   2020-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanty-Mansiysk town vicinity, 60.8919 68.68226

YSU:F
Suillus viscidus (L.) Roussel
08640Filippova, Nina   2018-09-14
'Irkutskaya Oblast''', Irkutskiy Rayon, Irkutsk, 52.244 104.27632

YSU:F
Suillus viscidus (L.) Roussel
08644Schigel, Dmitri   2018-09-16
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity, 53.02646 106.84647

YSU:F
Suillus viscidus (L.) Roussel
08663Schigel, Dmitri   2018-09-16
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity loc 1, 53.04724 106.72884

YSU:F
Suillus viscidus (L.) Roussel
08671Filippova, Nina   2018-09-17
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity loc 4, 53.02929 106.84027

YSU:F
07973Filippova, Nina   2017-09-13
Respublika Buryatiya, Tunkinskiy Rayon, mineral springs Khongor-Ula, 59.60734 102.36262


1
Page 1, records 1-76 of 76


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.